Tehyn Pohjois-Pohjanmaan ammattiosastojen lausunto hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta

28.9.2022

Tehy ry, Pohjois-Pohjanmaan ammattiosastot 26.09.22

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta

Järjestämissuunnitelmassa mainitut palvelut ja palveluverkko eivät vastaa palvelutarpeen kasvuun riittävästi. Vuodeosastojen (esh + pth) ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähennys on liian suuri. Tämä perustuu arkikokemukseen nykyisistä tilapäisten vuodeosastopaikkojen suluista/vähentämisistä, josta on seurannut potilaiden/asiakkaiden siirtelyä ympäri maakuntaa. Tilastotiedot osoittavat väestön vanhenemisen ja palvelutarpeen kasvun. Päivystysten ruuhkautuminen johtuu tällä hetkellä liian vähäisistä jatkohoitopakoista. Tilanne tulee tällä suunnitelmalla pahenemaan, puhumattakaan siirtelyn aiheuttamasta inhimillistä kärsimyksestä asiakkaille/potilaille. Akuuttiosastopaikkojen merkittävä väheneminen tekee kriittiseksi tilanteet, joissa erityspotilaiden määrä kasvaa (epidemiat).

Hoitopaikat eivät tule riittämään, eivätkä ole ns. oikeanlaisia tarpeeseen nähden, koska vahvistamisresursseja ei saada toteutettua vuosien 2023–2025 aikana, koska digitalisaatio, potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja henkilöstöresurssit eivät kohtaa todellisuutta tällä aikataululla.

Painopisteet ja strategiset periaatteet:

1. Ihmistä varten

Etäisyyden ei pitänyt määrittää palveluita. Tällä järjestämissuunnitelmalla maakunnan harvaan asuttujen alueiden sote-palvelut eriarvoistuvat.

Mielenterveys ja päihdetyön osalta tämän järjestämissuunnitelman suunnitelmat eivät vastaa maakunnan eri osissa olevaan hoidon tarpeeseen (jonot). Esitämme vakavan huolen psykiatrian hoitopaikkojen riittävyydestä (OYS, Kuusamo, Oulun eteläinen ja Rannikko).

Ilman Raahen sairaalan 24/7 päivystystä, päivystystoiminta ruuhkautuu entisestään, aiheuttaen paineen OYS ja OAS yhteispäivystyksiin. Maakuntaan suunniteltujen palveluiden etäisyydet eivät mahdollista omaisten osallistamista hoitoon, esim. saattohoito ja kuntoutus. Suunnitelma johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa elämän loppuvaiheen saattohoito vietetään kaukana omaisista ja tukiverkostoista.

Alueellisen lääkehoidon koordinointisuunnitelmassa liiallinen keskittäminen vaikeuttaa potilaiden hoitoa eri sosiaali- ja terveydenhuollon tasoilla. OAS -lääkekeskusta ei saa lakkauttaa/siirtää toisaalle, koska lakkauttaminen/siirto hidastaa potilaan käynnissä olevaa hoitoa, vaarantaa potilasturvallisuuden ja pidentää hoitoaikoja erikoissairaanhoidossa. Farmasiaosaamisen poistuminen sotekeskuksista ei edistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointia. Esitämme ennen suunnitelman käyttöönottoa yhteistyötä palvelun käyttäjien (sote-henkilöstö) näkökulman huomioimiseksi.

 

2. Parhaat osaajat

Järjestämissuunnitelmasta puuttuu täysin henkilöstövaikutusten arviointi. Henkilöstövaikutusten arviointi on merkittävä asia muutoksen onnistumisen kannalta. Suunnitelmassa lisätään resursseja kevyempiin, kotiin vietäviin palveluihin (rahoitus 23milj.€). Tavoiteaikataulu ei ole realistinen akuutti ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämisessä v. 2023 aikana, koska kotihoidon henkilöstöresurssia ei saada tässä ajassa vahvistettua riittävästi.

Työnantajan veto- ja pitovoimaa heikentää suunnitelmassa esiin tulevat yksiköiden lakkauttamiset, ja sen myötä tulevat siirrot työtehtäviin, jotka eivät vastaa työntekijän työn mielekkyyttä, osaamista ja urasuunnitelmia. Näemme riskitekijänä työntekijöiden motivaation puuttumisen täysin toisenlaisiin työtehtäviin siirtymisestä. Lisäksi siirtymisiä vaikeuttaa järjestämissuunnitelman perustuminen osin työssäkäyntialueiden liialliseen laajenemiseen. Järjestämissuunnitelman julkaisun jälkeen on ilmaantunut irtisanoutumisia paikoissa, jotka lakkautetaan. Näköpiirissä on myös rekrytointivaikeuksia näissä kohteissa.

Järjestämissuunnitelma perustuu isoon muutokseen työn sisältöön ja järjestämiseen. Miten varmistetaan henkilöstön koulutus ja uuden oppiminen ajanjaksossa, v. 2023– 2025? Järjestämissuunnitelmaan oleellisesti liittyvä sote-palvelutuotannon esihenkilösuunnitelman perusteella näyttää siltä, että sellainen lähiesihenkilötyö, jossa on hallinnollista vastuuta ja päätöstenteko-oikeutta (vastuuyksikköpäällikkö) siirtyy kauas yksikön työntekijöistä. Tämä vaikeuttaa merkittävästi arjen työn johtamista ja henkilöstön muutoksessa tukemista. Suunnitelluilla yksikkötason tiiminvetäjillä t.m.s, jotka jäävät työntekijöiden lähelle, ei ole todellista toimivaltaa tukea henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.

 

3. Vaikuttavasti yhdessä

Suunnitelmissa olevissa sote-keskuksissa ei ilmene perustason lähipalvelujen vahvistuminen. Miten tilanne muuttuu nykyisestä? Järjestämissuunnitelman rakentaminen näyttäytyy ylhäältä alaspäin suunnittelulta, ei niinkään ihmisestä ja asiakkaan tarpeesta lähtevältä. Akuutti vuodeosastopaikojen vähentämisen suunnitelma, onko huomioitu ensihoidon resurssi ja muun kuljetusresurssien riittävyys (siirrot)?

 

4. Rohkeasti uutta

Yhteisöasuminen ei korvaa tehostetun palveluasumisen ja akuuttipaikkojen vähennystä. Onko tällä hetkellä ”oikean kuntoisia” asukkaita riittävästi yhteisöasumiseen? Tällä hetkellä on tunnistettu tarve tehostetussa palveluasumisessa, jonne palvelutarpeen arvioinnin mukaan on jonoa. Suunnitelman mukaiset muutokset on aiottu toteuttaa v. 2023–2025. Arviointi- ja kuntoutusyksiköiden paikkojen riittävyys ei vastaa tarvetta ja etäisyydet ovat palvelun käyttäjille liian pitkiä.

Miten tyhjäksi jääneiden, hyvien tilojen uusiokäyttö on suunniteltu hyödynnettävän? Tämä ei ilmene järjestämissuunnitelmassa.

Digitalisaatio ei vielä mahdollista saumatonta, turvallista hoitoketjua, eikä etäpalveluita suunnitelmavuosina 2023–2025. Etäyhteyden tekniikka/kattavuus ei ole vielä tällä hetkellä riittävällä tasolla. Aikataulu on epärealistinen muutokselle. 

 

Lausunnon ovat 26.09.2022 pidetyssä Tehy ammattiosastojen kokouksessa hyväksyneet:

Tehyn Rantapohjan ammattiosasto ry

Tehyn Kuusamon ammattiosasto ry

Tehyn Rantalakeuden ammattiosasto ry Tehyn Oulaisten ammattiosasto ry

Tehyn Oulun kaupungin ammattiosasto ry

Tehyn Haapaveden ammattiosasto ry

Tehyn Selänteen ammattiosasto ry

Tehyn Siikalatvan ammattiosasto ry

Tehyn Oulujokilaakson ammattiosasto ry

Tehyn Pudasjärven ammattiosasto ry

Tehyn Kalajoen ammattiosasto ry Tehyn NordLabin ammattiosasto ry

Tehyn Raahen alueen ammattiosasto ry

Tehyn Kallion ammattiosasto ry

Tehyn Taivalkosken ammattiosasto ry

Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin a.o. ry

Tehyn Oulun Seudun yksityisalojen ammattiosasto ry

Tehyn Jokilaaksojen yksityisalojen ammattiosasto ry

Tehyn Oulun seudun yksityisen Terveyspalvelualan ammattiosasto ry